ارائه خدمات ومشاوره حقوقی رایگان ومعاضدت قضایی در مراسم راهپیمایی 22بهمن ماه شهرستان سمنان