اسامی مراجعه کنندگان روز یکشنبه مورخ 17 تیرماه بای دریافت پروانه کار اموزی