اطلاعیه در خصوص جلسه آتی هیئت مدیره مورخ 28 بهمن ماه