اطلاعیه شماره یک کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری اولین آزمون اختبار سال 1403