اطلاعیه شماره یک -اداره معاضدت و تسخیری

اطلاعیه شماره 1

اداره معاضدت و تسخیری کانون وکلای دادگستری استان سمنان

احتراما نظر به مادتین 13 و 14آیین نامه اداره معاضدت و تسخیری مصوب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان (اولین دوره) مبنی بر الزامی بودن معاضدت قضایی و مشاوره حقوقی، به اطلاع کلیه وکلا و کارآموزان محترم شاغل در شهرستان سمنان می رساند به شرح جدول زمانی که به صورت هفتگی از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد به منظور انجام مشاوره حقوقی رایگان در محل دفتر معاضدت شورای حل اختلاف شهرستان سمنان حضور به هم رسانند. ضمنا جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و یا حضور در جلسه رسیدگی محاکم می باشد.