اطلاعیه شماره 3-اداره معاضدت و تسخیری

احتراما به استحضار وکلا و کار آموزان محترم می رساند با تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان مقرر گردیدی هریک از وکلا و کارآموزان که همکاری متوالی یا متناوب با اداره معاضدت و تسخیری دارند با گزارش اداره معاضدت و تسخیری در امور انتظامی و دادسرا و دادگاه ا ز درجات تخفیف برخودار می شوند و انجام فعالیت معاضدت برای کار آموزان با توجه به میزان ساعت تعیین شده از سوی اداره معاضدت و تسخیری به عنوان تکالیف کار آموزی تلقی می گردد