اطلاعیه کمیسیون کارآموزی و اختبار-پیرو اطلاعیه مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

پیرو اطلاعیه مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ کمیسیون کار آموزی و اختبار ، کار آموزان محترم کانون وکلای دادگستری استان سمنان ورودی 99 موظفند به ترتیب در مهلت مقرر تکالیف دادگاه (36 جلسه گواهی دادگاه، گزارش و نظریه قضائی کار آموزی و نظر سرپرست ) به واحد کار آموزی کانون وکلای دادگستری استان سمنان تحویل نمائید .