برخی از جزوات مربوط به آزمون مرحله ی اول کارآموزان پذیرفته شده در آزمون وکالت ۱۴۰۰

جزوه کارگاه آموزشی مقررات انتظامی کانون وکلای دادگستری استان سمنان1402.04.02 -دکتر محسن کیا

جزو.ه-کارگاه-آموزشی-مقررات-انتظامی-کانون-وکلای-دادگستری-استان-سمنان1402.04.02.pdf

عنوان کارگاه حقوق جزا مکان کارگاه کانون وکلای دادگستری استان سمنان- ارائه دهنده دکتر محمد حسن حسنی ویژه کارآموزان وکالت-تابستان-1402

عنوان کارگاه حقوق جزا مکان کارگاهکانون وکلای دادگستری استان سمنان ارائه دهنده دکتر محمد حسن حسنی ویژه کارآموزان وکالت تابستان 1402

عنوان کارگاه آئین دادرسی کیفری مکان کارگاه کانون وکلای دادگستری استان سمنان ارائه دهنده دکتر محمد حسن حسنی ویژه کارآموزان وکالت تابستان 1402

عنوان کارگاه آئین دادرسی کیفری مکان کارگاه کانون وکلای دادگستری