جلسه هم اندیشی ریاست کانون وکلای دادگستری استان سمنان با اعضای اداره نظارت در راستای ارتقای رفتار حرفه ای وکلای عضو در کانون وکلای دادگستری استان سمنان

روز دوشنبه مورخ هفتم آذر ماه سال 1402 جلسه ای با حضور آقای سید حسین حسینی ریاست کانون با اعضای اداره نظارت به منظور بررسی پرونده های ارجاعی به اداره نظارت کانون وکلای استان سمنان و ایجاد نظم و هماهنگی بین اعضا در اداره امورات و نظارت و بازرسی دقیق بر عملکرد وکلای عضو کانون برگذار گردید . در پایان این جلسه با تقدیر و تشکر از اعضای اداره نظارت احکام تصدی به ایشان اعطا شد