دومین روز از مراسم تحویل پروانه های وکالت کاراموزان پذیرفته شده 1402