دیدار جناب آقای سید حسین حسینی با نمایندگان محترم بانک ملی

در این دیدار مقرر گردیددرسال 1403تفاهم نامه ی همکاری متقابل در خصوص پرداخت تسهیلات به همکاران وکیل تا سقف20 میلیارد ریال تعیین شودودرخصوص سرعت در پرداخت وتقدم تکمیل پرونده های تسهیلات تاکید گردید.