سنجش شرايط واوضاع احوال حاکم وانتخاب شخص اصلح در رأس اتحادیه ،ضرورت تعامل کانونهابایکدیگر