فرم نظر سنجی به منظور ارزیابی عملکرد اساتید مختص کارآموزان ورودی 1400

نظرسنجی حسب سوابق ونحوه تدریس اساتیددردوره اول کاراموزی درجهت بهبوداطلاعات کاربردی حقوقی کارآموزان مقرر است باتعیین نمره ارزشیابی اساتیداز۱-۱۰که نمره ده بعنوان بیشترین نمره درجهت وضعیت مطلوب تدریس استادمحترم تلقی می گردد به ترتیب نمره مربوطه راتعیین نمایید

 

فرم ارزیابی نهایی