قابل توجه همکاران محترمی که شرایط وکیل سرپرست را دارا می باشند