قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون اختبار بهمن ماه 1402

پذیرفته شدگان محترم آزمون اختبار بهمن ماه 1402 لطفا جهت تکمیل مدارک صدور پروانه پایه یک موارد ذیل را به شرح مطروحه آماده وپس ازاعلام نحوه بارگزاری نسبت به ارسال آن اقدام نمائید.-در صورت عدم تمدید پروانه کار آموزی نسبت به تمدید آن اقدام نمایید(در صورت عدم تمدید حضور در مراسم تحلیف امکان پذیر نمی باشد)

  1. مفاصا حساب صندوق حمایت –

کد پیش ثبت نام مالیاتی-

ارسال فیش واریزی بابت پرداخت هزینه های صدورپروانه پایه یک وهزینه تمدید آن(به مبلغ 4/500/000 تومان) به شماره حساب بانک ملت6104338400008138 به نام کانون وکلای دادگستری استان سمنان

هزینه خرید ردا به مبلغ 14/000/000ریال در صورت تمایل به خرید 6104338400008138 به نام کانون وکلای دادگستری استان سمنان

اعلام قد(پس از اندازه گیری قد با کفش) و اعلام به نماینده،جهت ترتیب قرار گرفتن در  صف سوگند نامه در مراسم جشن تحلیف، تا تاریخ1402/12/5امکان حضور همراه برای هر کارآموز(حداکثر 2 نفر)

مهلت ارسال مدارک به صورت غیر حضوری تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/12/7 می باشد.