قدردانی و تشکر ویژه ریاست کانون از اعضای کمیسیون کارآموزی واختبار

به نام خداوند دادیار

عملکرد کانون وکلای دادگستری استان سمنان در سالی که گذشت :

بدوا تبریک به تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن وقبولی طاعات وعبادات همکاران معزز

شایسته است یادی از شاعر معاصر پروین اعتصامی شود که در وصف بهار طبیعت چنین سروده است:

سپیده دم نسیمی روح پرور

وزید و کرد گیتی را معنبر

به رخسا وبه تن مشاطه کردار

عروسان چمن را بست زیور

زگوهر ریزی ابر بهاری

بسیط خاک شد پرلولوتر

زبس بشکفت گوناگون شکوفه

هوا گردید مشکین ومعطر

اما کانون وکلای سمنان در گرداگرد چرخ روزگاردرسال 1402نظر به نوپا بودن این نهاد، درراستای قدم هایی که در جهت اعتلای استقلال کانون برداشته شد ، میتوان گفت که کمیسیون اختبارو کار آموزی به انضمام دادگاه ودادسرا کانون بیشتر از سایرکمیسیون ها به خدمات موثر به وکلا وکار آموزان پرداخته است که بر خویش لازم میدانم از تلاشهای شبانه روزی اعضای محترم کمیسیون کار آموزی به ترتیب،رئیس کمیسیون وکیل حسین رمضانقربانی،نائب رئیس  وکیل دکتر مسعود فرزاد،وکیل دکتر مسیح بهنیا،وکیل سعید بهرام نیا، وخانم های وکیل دکتر زهرا یوسفی،وکیل الهه عوامی،وکیل آوا کاظمی وپرسنل اداری کانون سرکار خانم های صفری وجلالی فرکه همزمان به صورت فشرده اقدامات مهم را در فاصله کمتر از هفت ماه از جمله

1-انجام مراحل کار آموزی مرحله اول ودوم پذیرفته شدگان 1400

2-مراحل ثبت نام وتکمیل پذیرش قبول شدگان 1402 وبرنامه ریزی مراحل سه گانه کار آموزی وآزمون این دسته از کار آموزان محترم

3-ودرنهایت انجام اختبار کتبی وشفاهی 1399 که این اقدام اخیردر مدت زمان اندک میسر نمیگردید مگر به همت والای اعضای کمیسیون

مع الوصف اولین اختبار کانون سمنان به لطف وعنایت پروردگار با انجام مراسم تحلیف به نظر میرسد از مهمترین شاخص های کانون سمنان در سالی که گذشت بوده که با توجه به تعداد کار آموزان ونحوه برگزاری آزمون کتبی واختبار شفاهی به صورت فشرده با برنامه ریزی صحیح وحضور دلگرم کننده اعضای هیئت مدیره به عنوان اساتید در کنارهمکاران زحمتکش در کمیسیون کار آموزی بی نظیربوده است.

به امید استمرار همیاری وهمکاری اعضای محترم کمیسیونها ی کار آموزی درسال 1403وهمچنین سایر کمیسیونها وارکان کانون وکلا .

سید حسین حسینی ریاست کانون وکلای دادگستری استان سمنان