لیست وکلای پایه یک گرمسار جهت حضور در واحد معاضدت دادگستری گرمسار در آبان ماه ۱۴۰۲

“لیست وکلای پایه یک گرمسار جهت حضور در واحد معاضدت دادگستری گرمسار در آبان ماه ۱۴۰۲”

روز سیزدهم آبان : عباس احمد خانی

روز چهاردهم آبان : سید محمدحسین تقوی اقدم

روز پانزدهم آبان : نسترن الوان کار

روز شانزدهم آبان : گلنوش اسماعیلی

روز هفدهم آبان : مینا بوربور

روز هجدهم آبان : حامد نیکونهاد

روز بیستم آبان : مهدیه ملک

روز بیست و یکم آبان : سعید حسینی

روز بیست و دوم آبان : عمادالدین هروی

روز بیست و سوم آبان : خدیجه آزادی

روز بیست و چهارم آبان : پروانه کچبی

روز بیست و پنجم آبان : عباس ابراهیم زاده

روز بیست و هفتم آبان : حمیدرضا رحمانی

روز بیست و هشتم آبان : سارا سنگانه

روز بیست و نهم آبان : مونا رحیمی