محکومیت انتظامی تا تاریخ 1402/06/06

احسان عباسی خاک به شماره پروانه 25690 به شماره دادنامه 0211000144 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز

امین رضایی به شماره پروانه 23194 به شماره دادنامه 754-1401/11/26 صادره از شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات و دادنامه شماره 0111001470-1401/07/30صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

مهرسام قاسمی عمران به شماره پروانه 24695 به دادنامه شماره 155-1401/12/07 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان مازندران