محکومیت انتظامی

محکومیت انتظامی تا تاریخ 1402/06/06

احسان عباسی خاک به شماره پروانه 25690 به شماره دادنامه 0211000144 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز

امین رضایی به شماره پروانه 23194 به شماره دادنامه 754-1401/11/26 صادره از شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات و دادنامه شماره 0111001470-1401/07/30صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

مهرسام قاسمی عمران به شماره پروانه 24695 به دادنامه شماره 155-1401/12/07 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان مازندران

آقای دکتر امیر خواجه زاده به شماره پروانه 18353به شماره دادنامه 9811002282در تاریخ 24/10/1398صادره از شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

آقای سید محی الدین درباری به شماره پروانه30577به شماره دادنامه 21-11/3/1402صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران

محکومیت انتظامی تا تاریخ 1402/08/23

آقای علی کوهستانی به شماره پروانه 30545به شماره دادنامه 0211000868مورخ 27/06/1402صادره از شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز

آقای میلاد افشون به شماره پروانه 32167به شماره دادنامه 56 - 1402/07/25 صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی اصفهان

آقای محمد نامی صابر به شماره پروانه 16862 به شماره دادنامه 0211000847مورخ 1402/06/19صادره از شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز

امین رضایی به شماره پروانه 23194به شماره های دادنامه 754-1401/11/26صادره از شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات و 0111001470-30/07/1401صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

آقای محمدرضا حسنی به شماره پروانه 27138به شماره دادنامه 0111106532-03/10/1401صادره از شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

مسعود پارس کیان به شماره پروانه3847 به شماره دادنامه 0211001805 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون مرکز

مهدی اقبالی شماره پروانه17250 طی دادنامه شماره 140206390000235993 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات ودادنامه شماره 111001426 صادره از شعبه نه-م دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز

محمد رضا محمد غفوری شماره پروانه ۲۶۸۴۰ طی دادنامه ۰۲۱۱۰۰۱۹۱۱ صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز

سیده ماریه عمرانی با شماره پروانه ۲۵۷۸۴ طی دادنامه شماره ۰۲۱۱۰۰۱۵۹۶ صادره از شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز

حبیبه علایی با شماره پروانه ۲۹۲۰۵ طی دادنامه۰۲۱۱۰۰۱۵۸۹ صادره از شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز

نسترن سر تیپی با شمار پروانه ۳۰۶۲۶ طی دادنامه شماره ۰۲۱۱۰۰۱۶۹۲ صادره از شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون مرکز

صابر فعلی کوهی با شماره روانه ۲۷۲۲۶۶ طی دادنامه شماره ۴۸ صادره از شعب دوم دادگاه انتظامی کانون مازندران

مهدی واحدیان با شماه پروانه ۱۴۶۴۰ طی دادنامه شماره ۰۲۱۱۰۰۱۰۸۲ صادره از شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون مرکز

حسین محمد پور عباس ابادی با شماره پروانه ۲۴۹۲۷ طی دادنامه شماره ۰۲۱۱۰۰۰۵۷۹ صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون مرکز

مهدی خدا بنده لو با شماره پروانه ۲۵۹۹۸ طی دادنامه شماره ۰۲۱۱۰۰۰۸۳۷ صادره از شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز