مساعدت کانون به ستاد دیه استان سمنان وسیل زدگان استان سیستان و بلوچستان