مصوبات جلسه هم اندیشی مقامات قضایی استان سمنان با رییس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مصوبات جلسه هم اندیشی مقامات قضایی استان سمنان با رییس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دعاوی مرتبط با بیمه جهت استحضار تقدیم می گردد