منابع تکمیلی درس آئین دادرسی مدنی_ کارآموزان پذیرفته شده در آزمون وکالت ۱۴۰۰

۱_رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۸۳/۱۰/۱۰هیات عمومی دیوان عالی کشور

۲_رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

۳_رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور