مهمترین موضوعات موردرسیدگی هیئت مدیره در جلسه ی آتی مورخه 29 اردیبهشت