نامه رئیس صندوق حمایت از وکلا به مدیر عامل بانک ملی