نامه ریاست کانون وکلای دادگستری استان سمنان به ریاست محترم صندوق حمایت از وکلا وگارگشایان دادگستری