نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار

تا رسیدن سال نو تنها یک سلام خورشید باقیست.. هزاران تبریک