نشست مشترک ریاست کانون وکلای دادگستری استان بارییس کانون کارشناسان دادگستری استان سمنان ومرکز وکلاوکارشناسان قوه قضاییه استان سمنان