همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی و دفاتر جمعی و گروهی که مدیران آن وکیل نباشند ممنوع است