پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال   1402کانون وکلای دادگستری استان سمنان

پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال   1402کانون وکلای دادگستری استان سمنان  می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و از طریق سامانه ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه ،اقدام به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه نمایند.گواهی عدم سوء پیشینه  صادره باید ممهور به مهر دفتر خدمات قضایی باشد.در غیر این صورت ،گواهی مذکور فاقد اعتبار است.