پنجاه ودومین همایش اسکودا درهتل پارسیان اوین

انتخاب هیئت رئیسه و و بازرسان اسکودا