ثبت نام در صندوق حمایت مختص کارآموزان 1400

کارآموزان محترم سال 1400 خواهشمند است جهت معرفی وثبت نام در  صندوق حمایت وکلا و کارگشایان  دادگستری مدارک زیر را

تهیه و از طریق پست به آدرس پستی کانون وکلای دادگستری سمنان ارسال نمایید .

1-دریافت پرسشنامه مربوطه  از سایت و فضای مجازی کانون وکلای دادگستری استان سمنان

و تکمیل پرسشنامه و امضای آن

2-کپی پروانه وکالت

3-کپی  تمامی صفحات شناسنامه

4-کپی کارت ملی

5-یک قطعه عکس

نکات مهم

دوستانی که بیمه اجباری دارند گواهی  بیمه مربوط به سال 1402باید ضمیمه مدارک گردد.

ارسال تصویر مصدق (کپی برابر اصل )تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی الزامیست

دریافت پرسشنامه صندوق حمایت

پرسشنامه صندوق حمایت