اسامی منتخب دفتر معاضدت و تسخیری-از مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰8 لغایت ۱۴۰۲/۰۷/30

اسامی همکاران و کارآموزان وکالت حاضر در دفتر معاضدت و تسخیری کانون وکلای دادگستری سمنان

از مورخه 1402/07/08 لغایت 1402/07/30

اسامی همکاران و کارآموزان وکالت حاضر در دفتر معاضدت و تسخیری کانون وکلای دادگستری سمنان
از مورخه 1402/07/08 لغایت 30/7/1402