تبریک سال نو

تا رسیدن سال نو ،تنها یک سلام خورشید باقیست  …..هزاران تبریک