اطلاعیه کمیسیون کارآموزی و اختبار-مختص واجدین شرایط آزمون اختبار

حسب سوابق کارآموزی کارآموزان قبل ازسال ۱۴۰۰مقرر است . کارآموزان که دوره کارآموزی آنان تا پایان مردادماه به پایان رسیده ومهیا برای شرکت در آزمون اختبار دوره دوم هستند تامورخه ۱۰ مهرماه سال  ۱۴۰۲تمامی مدارک رات حویل واحدکاراموزی سرکارخانم جلالی بدهند تاپس از تایید و تکمیل مدارک برای انجام اختباردر کانون مرکز معرفی شوند. بدیهی است درصورت عدم تکمیل  ویاعدم ارسال مدارک   از انجام اختبار این دوره محروم خواهندشد. کمیسیون کارآموزی واختبار کانون وکلای استان سمنان